30/09/2012 | Chelyabinsk | Drama Theater | 20 year Chelyabinsk Contemporary Dance Theater

30/09/2012 | Chelyabinsk | Drama Theater | Celebration performance 20 year Chelyabinsk Contemporary Dance Theater – 18:00.
A program of excerpts of work by Olga Pona, Vladimir Pona, Elena Prishvitsyna and Vladislav Morosov.