21/11/2012 | Vitebsk | Belarus | IFMC Festival | Vertical Ilusian

21/11/2012 | Vitebsk | Belarus | IFMC Festival | Vertical Ilusian (Chor. Elena Prishvytsina + Vladislav Morosov)