28/05/2013 | Krasnojarsk – “Waiting”

28/05/2013 – Krasnojarsk – “Waiting” – Chor. Olga Pona

IMG_2524