25/02/2013 | Chelyabinsk | Academy Theater / Spacial Options + One, two…Four

25/02/2013 | Chelyabinsk | Academy Theater / Spacial Options (Chor. Maria Greyf, Andrey Zykov) + One, two…Four (Chor. Elena Prishvytsina, Vladislav Morosov)